Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Klahos spol. s r. o. ) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě firmy Klahos spol. s r. o. Zboží je zasíláno na území České republiky, zásilky mimo ČR jsou řešeny individuálně.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Údaje o zboží, které prodávající získal od výrobců, jsou nezávaznými údaji. Klahos spol. s r. o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
vybavené texty v českém jazyce ev. záručními listy, je-li to u daného druhu zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je ze strany kupujícího vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a seznámení se s technickými vlastnostmi, montážními a skladovacími podmínkami objednaných materiálů z technických listů, které jsou volně stažitelné na straně produktu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. V případě, kdy prodávající k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky kupujícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě (zejména při vyšší celkové ceně nákupu) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím.

Prodávající je v takovém případě oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, SMS zprávy nebo telefonicky. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.eshop.klahos.cz provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v místě plnění prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

POZOR NENÍ MOŽNÉ PLATIT V HOTOVOSTI DOPRAVCI !!!

PROTO VYUŽÍVEJTE PLATBU PŘEDEM - PŘEVODEM NA ÚČET.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží se připočítává cena dopravy.

Cena dopravy je běžně stanovena na 720,-Kč včetně DPH na území ČR (platí pro dopravu pro desky a příslušenství), pokud není stanoveno jinak.

Osobní odběr na firmě KLAHOS spol. s r. o. (sklad Topolová 2070, 560 02 Česká Třebová) - zdarma.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení/autorizace závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě prodávajícího či na skladě u dodavatele, zavazuje se prodávající vyexpedovat je nebo předat dopravci maximálně 6. pracovní den po obdržení/autorizaci objednávky a zaplacení zálohové platby. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina položek z nabídky je na skladě. Někteří výrobci však neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky

Přepravce, se kterým společnost Klahos s r.o. spolupracuje, doručuje zásilky ve většině případů do 48 hodin od převzetí zásilky. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení termínu (dopravní kalamita a pod.). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci.

7a. Rozvoz
Doprava se může uskutečňovat i pomocí pravidelných rozvozů, které prodávající zajišťuje v rámci jeho obchodní činnosti.

7b. Vlastní odběr
Vlastní odběr lze uskutečnit přímo ve skladu prodávajícího v ul.Topolová 2070 Česká Třebová, 560 02

nebo na provozně v Praze 10 přesná adresa je sdělena na vyžádání.

O termínu vlastního odběru je vždy nutné se dohodnout předem !!!

8. Záruka, reklamace, vrácení zboží

Prodávající poskytuje zákonnou záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při dodání poškození obalu zásilky, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. Zjistí-li kupující po rozbalení zásilky vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen si kompletnost a neporušenost skleníku či pařeniště zkontrolovat ihned při převzetí, případné nesrovnalosti řešit ihned s řidičem. Konstrukci skleníku je nutné zkontrolovat nejpozději do 30 dnů od převzetí, na pozdější reklamace kompletnosti nebude brán zřetel.

Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo objednávky, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Pokud je reklamována neúplnost dodávky skleníku či jiného výrobku, musí být navíc uvedeno přesné označení chybějící pozice dle balicího listu (číselné i slovní). Reklamaci nelze uplatnit telefonicky.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

Vrácení zboží kupujícím je možné bez udání důvodu do 30 dnů po převzetí zásilky. Kupující může vrátit celou zásilku v případě, že je úplná a nepoškozená. Společně se zbožím musí kupující prodávajícímu zaslat zpět také daňový doklad/fakturu, která bude prodávajícím stornována. Kupující může vrátit také část zásilky ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží. Zboží určené k vrácení musí být v neporušeném a nepoškozeném obalu.

9. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 1.7.2013